Hit enter to search or ESC to close
zmiany podatkowe od stycznia 2022 roku

Co w prawie piszczy czyli przygotowania do wprowadzenia „Polskiego Ładu”

Admin

Ministerstwo Finansów przedstawiło w poniedziałek 26.07.2021 r. szczegóły dotyczące m.in. rozwiązań podatkowych w „Polskim Ładzie”.

Co nas czeka od stycznia 2022 r.?

1.Wyższa kwota wolna

Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. zł. Będzie miała zastosowanie do wszystkich podatników rozliczających się w oparciu o zasady ogólne podatku dochodowego od osób fizycznych, według skali podatkowej. Oznacza to, że nie skorzystają z niej przedsiębiorcy rozliczający PIT według stawki liniowej. Podatek będą płacić w dalszym ciągu od uzyskanego dochodu, niezależnie od jego wysokości.. Zmieniona zostanie również skala podatkowa. Drugi próg, po przekroczeniu którego płaci się 32-proc. PIT, wyniesie 120 tys. zł. Obecnie wynosi on 85 528. zł. Po zmianach, do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 tys. zł zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 17 proc., natomiast nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana stawką 32 proc.

2.Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej

MF planuje zmienić zasady odliczania składki zdrowotnej. Od przyszłego roku nie będzie można jej odliczać od podatku. Składka, w przypadku pracowników i przedsiębiorców opodatkowanych według zasad ogólnych, będzie obliczana od dochodu. Wyniesie 9 proc. Podstawa obliczenia składki nie będzie mogła być niższa niż najniższe wynagrodzenie. Takie rozwiązanie wiąże się z podniesieniem wysokości płaconych podatków.

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów będą płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1/3 stawki ryczałtu. Przykładowo, jeśli ryczałt będzie wynosił 12 proc., składka zdrowotna – 4 proc.

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody ze stosunku pracy. Ulga nie będzie jednak przysługiwała osobom osiągającym przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, czy działalności wykonywanej osobiście. Ulga dotyczy wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie (5 700 – 11 140 zł miesięcznie) i przewidziana jest możliwość jej rozliczania na bazie miesięcznej i rocznej. Celem wprowadzenia tej ulgi ma być sztuczne obniżenie dochodu dla określonego przedziału dochodowego, aby zniwelować stratę spowodowaną brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Pracownicy osiągający dochody powyżej tego przedziału będą płacić wyższy podatek.

3. Zmiana stawek ryczałtu

Od stycznia 2022 roku mają zostać wprowadzone nowe, niższe stawki ryczałtu. Przedstawiciele zawodów medycznych będą mogli rozliczać przychody z wykorzystaniem 14-proc. stawki podatku (obecnie 17 proc.). Stawka dla zawodów technicznych (m.in. architektów) zostanie z kolei obniżona do 14 proc. (z obecnych 17). Programiści będą mogli płacić ryczałt według 12-proc. stawki.

4. Karta podatkowa

Od stycznia przyszłego roku nie będzie można wybierać opodatkowania w formie karty podatkowej.

5. Zmiany w amortyzacji

Od stycznia 2022 r. osoby wynajmujące mieszkania prywatnie nie będą mogły rozliczać dochodów z najmu w oparciu o skalę podatkową i amortyzację. Będą one zobowiązane opodatkować najem z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów (ograniczenie rozliczania amortyzacji). Amortyzacja nieruchomości nie będzie możliwa także w przypadku wynajmu mieszkań w ramach działalności gospodarczej.

6. Rozszerzenie katalogu opodatkowania składników wycofanych z działalności

Obecnie na gruncie ustawy o PIT, przychody ze sprzedaży środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej po wycofaniu ich z działalności lub po likwidacji działalności, kwalifikowane są do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż nastąpiła w okresie 6 lat po wycofaniu lub likwidacji. MF podkreśla, że inaczej jest w przypadku rzeczy ruchomych, które wykorzystywane są w działalności na podstawie tzw. leasingu operacyjnego. Na gruncie ustawy PIT, składniki takie nie są traktowane jako składniki firmy i nie są amortyzowane. Do kosztów podatkowych zaliczane są natomiast raty leasingowe. W sytuacji, gdy leasingobiorca wykupi taki składnik po wycofaniu z działalności gospodarczej, czyli do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

Zmiany dotkną także amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej. Obecnie dla celów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, za wartość początkową przyjmuje się m.in. cenę zakupu. Od 2022 r. w przypadku składników, które przed przyjęciem do używania w firmie były nabyte i wykorzystywane w majątku prywatnym osoby fizycznej, cena nabycia może znacznie odbiegać od rzeczywistej wartości takiego składnika. Przykładowo, samochód osobowy, który został nabyty 5 lat wcześniej i wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych, na dzień przyjęcia go do używania w działalności gospodarczej, ma dużo niższą wartość. Tymczasem amortyzowany jest jak nowy środek trwały.

Więcej zmian wprowadzonych w ramach „Polskiego Ładu” można znaleźć na stronie:

https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514504.pdf