Hit enter to search or ESC to close
opłacenie składki zus

Opłacenie składki ZUS po terminie nie będzie już powodowało ustania z mocy ustawy dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego.

Admin

19 sierpnia Prezydent podpisał ustawę z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych.

Zmiany zawarte w ustawie dotyczą m.in. wskazania, że w przypadku dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym albo chorobowym – ubezpieczenie następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu (nie wcześniej niż dzień złożenia zgłoszenia w ZUS) do dnia wyrejestrowania.

Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest uprzednia spłata zadłużenia z tytułu zaległości w składkach ZUS, w ciągu pół roku, gdyż nowe przepisy tylko w takiej sytuacji dopuszczają wypłatę zasiłku chorobowego, mimo wcześniejszego opóźnienia w zapłacie składki.

Nowelizacja wprowadza także możliwość potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanych przez ZUS zasiłków.

Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, do momentu złożenia wniosku o wyrejestrowanie, będą należne i dochodzone przymusowo.