Hit enter to search or ESC to close

Sprawozdania finansowe Gdynia

biuro rachunkowe

W ramach naszych kompleksowych usług księgowych możemy przygotować również sprawozdanie finansowe dla firm z Gdyni i całego Trójmiasta. Obowiązek jego przygotowania przez podmioty stosujące pełną księgowość wynika z ustawy o rachunkowości. Ten najważniejszy roczny raport jednostki gospodarcze sporządzają na koniec każdego roku obrotowego lub w innych ustawowych terminach w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe musi być również złożone do KRS w celu uzupełnienia danych. MoJe Biuro Rachunkowe z Gdyni zadba o prawidłowe sporządzenie tego dokumentu oraz wszystkie związane z nim formalności!

Co musi zawierać sprawozdanie finansowe?

Elementy sprawozdania finansowego są ściśle określone przez ustawę. Dokumenty trzeba wypełniać w sposób rzetelny i porównywalny, aby z łatwością można było odczytać zawarte w nim dane. Na całość sprawozdania składają się:

  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, które musi obejmować m.in.: nazwę i siedzibę firmy, przedmiot jej działalności, właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr, okresu objęty sprawozdaniem czy omówienie przyjętej polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego,

  2. wycena majątku w ujęciu bilansowym (konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w firmie), czyli zawierająca: aktywa, inwestycje długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe, zapasy, należności krótkoterminowe oraz pasywa. Ta część sprawozdania finansowego musi być sporządzona w walucie polskiej,

  3. rachunek zysków i strat, czyli zestawienie przychodów firmy z kosztami jej działalności. Daje on obraz zdolności tego podmiotu do generowania zysków i samofinansowania,

  4. przegląd ekonomiczny firmy, który powinien uwzględniać ważne wydarzenia występujące w firmie od poprzedniego zakończenia roku obrachunkowego i przedstawiać planowany przyszły rozwój jednostki.

Tak przygotowane sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez osobę prowadzącą księgi finansowe i kierownika danego podmiotu wraz z podaniem daty złożenia podpisów. Jego zatwierdzenie musi nastąpić do 6 miesięcy od dnia bilansowego, następnie w ciągu 10 dni powinno być dostarczone do urzędu skarbowego. KRS jest kolejnym organem, gdzie musi trafić sprawozdanie finansowe. Termin na to wynosi 15 od jego zatwierdzenia, w tym samym czasie trzeba też ogłosić go Monitorze Polskim.

Przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego wymaga dokładnej znajomości zasad rachunkowości i dużego doświadczenia, które posiadamy. Polecamy nasze usługi księgowe w Gdyni i całym Trójmieście.